2023 IHF Men's Super Globe | Opening ceremony | © IHF

07 Nov. 2023